Danh bạ điện thoại

Phòng Thống kê Kinh tế: 0206 3955 235

Trưởng phòng:

Ma Văn Trường

Điện thoại:

Email: mvtruongcba@gso.gov.vn

           Phó trưởng phòng:

  Triệu Minh Huệ

 Điện thoại:

Email: tmhuecba@gso.gov.vn

Lương Ngọc Lâm

Điện thoại:

Email: lnlamcba@gso.gov.vn

Đinh Thị Diệu Hoa

Điện thoại:

Email: dtdhoacba@gso.gov.vn

Hoàng Phương Thảo

Điện thoại:

Email: hpthaocba@gso.gov.vn

Lương Thị Loan

Điện thoại:

Email: ltloancba@gso.gov.vn

Hoàng Thị Hương Linh

Điện thoại:

Email: hthlinhcba@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Tổng hợp: 0206 3888 225

Phó trưởng phòng:

Hoàng Thị Vân Anh

Điện thoại:

Email: htvanhcba@gso.gov.vn

Nông Thị Thu Hoài

Điện thoại:

Email: ntthoaicba@gso.gov.vn

Ngô Hoàng Hà

Điện thoại:

Email: nhhacba@gso.gov.vn

Nguyễn Thị Loan

Điện thoại:

Email: ntloancba@gso.gov.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính: 0206 3856 818

Trưởng phòng:

Dương Quỳnh Như

Điện thoại:

Email: dqnhucba@gso.gov.vn

     
Phó trưởng phòng:

Lê Văn Sỹ

 Điện thoại:

Email: lvsycba@gso.gov.vn

Kế toán:

Phạm Cao Hoài

Điện thoại:

Email: pchoaicba@gso.gov.vn

Văn thư:

Đoàn Hồng Vân

Điện thoại:

Email: dhvancba@gso.gov.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính: 0206 3856 818

Trưởng phòng:

Dương Quỳnh Như

Điện thoại:

Email: dqnhucba@gso.gov.vn

     
Phó trưởng phòng:

Lê Văn Sỹ

 Điện thoại:

Email: lvsycba@gso.gov.vn

Kế toán:

Phạm Cao Hoài

Điện thoại:

Email: pchoaicba@gso.gov.vn

Văn thư:

Đoàn Hồng Vân

Điện thoại:

Email: dhvancba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Thạch An: 0206 3840 127

Chi cục trưởng:

Ma Thị Tuyết

Điện thoại:

Email: hddungcba@gso.gov.vn

Hà Thị Hằng

Điện thoại:

Email: hthangcba@gso.gov.vn

Hoàng Thị Thanh

Điện thoại:

Email: htthanhcba@gso.gov.vn

Hà Diệu Thu

Điện thoại:

Email: hdthucba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm: 0206 3853 175

Phó Chi cục trưởng:

Triệu Thị Duyến

Điện thoại:

Email: ttduyencba@gso.gov.vn

 Mông Thị Mỵ
 Điện thoại:

Email: mtmycba@gso.gov.vn

Hà Văn Huấn

Điện thoại:

Email: hvhuancba@gso.gov.vn

Triệu Văn Xanh

Điện thoại:

Email: tvxanhcba@gso.gov.vn

Đàm Thị Liễu

Điện thoại:

Email: dtlieucba@gso.gov.vn

Hoàng Thanh Tân
 Điện thoại:

Email: httancba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà: 0206 3820 171

Phó Chi cục trưởng:

Hoàng Thị Nhung

Điện thoại:

Email: htnhungcba@gso.gov.vn

Hoàng Văn Tuấn

Điện thoại:

Email: hvtuancba@gso.gov.vn

Đinh Thị Hồng

Điện thoại:

Email: dthongcba@gso.gov.vn

Lương Thị Biên

Điện thoại:

Email: ltbiencba@gso.gov.vn

Nông Đức Thịnh

Điện thoại:

Email: ndthinhcba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng: 0206 3862 105

Chi cục trưởng:

Nông Thị Liêm

Điện thoại:

Email: ntliemcba@gso.gov.vn

Nông Hồng Vương

Điện thoại:

Email: nhvuongcba@gso.gov.vn

Bế Khánh Ly

Điện thoại:

Email: bklycba@gso.gov.vn

Quách Trọng Nghĩa

Điện thoại:

Email: qtnghiacba@gso.gov.vn

Ma Thị Oanh

Điện thoại:

Email: mtoanhcba@gso.gov.vn

Hoàng Thanh Thảo

Điện thoại:

Email: htthaocba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Bảo Lạc: 0206 3870 202

Chi cục trưởng:

Đàm Thị Hậu

Điện thoại:

Email: dthaucba@gso.gov.vn

Lưu Thị Hiến

Điện thoại:

Email: lthiencba@gso.gov.vn

Đàm Thị Thảo

Điện thoại:

Email: dtthaocba@gso.gov.vn

Đinh Ngọc Oanh

Điện thoại:

Email: dnoanhcba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Hoà An: 0206 3860 121

Chi cục trưởng:

Hoàng Thị Hạnh

Điện thoại:

Email: hthanhcba@gso.gov.vn

Đinh Ngọc Âu

Điện thoại:

Email: dnaucba@gso.gov.vn

Tô Vũ Thường

Điện thoại:

Email: tvthuongcba@gso.gov.vn

Hoàng Thị Kim Dung

Điện thoại:

Email: htkdungcba@gso.gov.vn

Trần Ngọc Lương

Điện thoại:

Email: tnluongcba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Thạch An: 0206 3840 127

Chi cục trưởng:

Ma Thị Tuyết

Điện thoại:

Email: hddungcba@gso.gov.vn

Hà Thị Hằng

Điện thoại:

Email: hthangcba@gso.gov.vn

Hoàng Thị Thanh

Điện thoại:

Email: htthanhcba@gso.gov.vn

Hà Diệu Thu

Điện thoại:

Email: hdthucba@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Nguyên Bình: 0206 3872 879

Chi cục trưởng:

Nông Cao Bằng

Điện thoại:

Email: ncbangcba@gso.gov.vn

Đinh Ích Cường

Điện thoại:

Email: dicuongcba@gso.gov.vn

Ban Ngọc Hà

Điện thoại:

Email: bnhacba@gso.gov.vn

Hoàng Thị Minh Ngọc

Điện thoại:

Email: htmngoccba@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây