MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KTXH

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Số,Ký hiệu
Ngày có hiệu lực
Tiêu đề
Loại văn bản
Tải về
   
v
 
89/2015/QH1312/04/2015Luật Thống kê năm 2015 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật này thay thế Luật thống kê năm 2003Chỉ thịUpload/VanBan/2.QÐ 1896 Ban hành PA TÐT KT 2017 ngày 26.12.2016.pdf
Số: 94/2016/NĐ-CP07/01/2016Quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kêNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 95/2016/NĐ-CP07/01/2016Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; Hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền trong lĩnh vực thống kê nhà nước.Nghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 97/2016/NĐ-CP07/01/2016Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg11/11/2013Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Luật số: 89/2015/QH1323/11/2015 LuậtUpload/VanBan/Luat thong ke.pdf
ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE