MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Số,Ký hiệu
Ngày có hiệu lực
Tiêu đề
Loại văn bản
Tải về
   
v
 
Quyết đinh số 54/2010/QĐ-TTg02/07/2014Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
89/2015/QH1312/04/2015Luật Thống kê năm 2015 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật này thay thế Luật thống kê năm 2003Chỉ thịUpload/VanBan/2.QÐ 1896 Ban hành PA TÐT KT 2017 ngày 26.12.2016.pdf
Số: 94/2016/NĐ-CP07/01/2016Quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kêNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 95/2016/NĐ-CP07/01/2016Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; Hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền trong lĩnh vực thống kê nhà nước.Nghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 97/2016/NĐ-CP07/01/2016Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg11/11/2013Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Luật số: 89/2015/QH1323/11/2015 LuậtUpload/VanBan/Luat thong ke.pdf
ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE