MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Số,Ký hiệu
Ngày có hiệu lực
Tiêu đề
Loại văn bản
Tải về
   
v
 
89/2015/QH1312/04/2015Luật Thống kê năm 2015 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật này thay thế Luật thống kê năm 2003Chỉ thịUpload/VanBan/2.QÐ 1896 Ban hành PA TÐT KT 2017 ngày 26.12.2016.pdf
Số: 94/2016/NĐ-CP07/01/2016Quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kêNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 95/2016/NĐ-CP07/01/2016Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; Hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền trong lĩnh vực thống kê nhà nước.Nghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Số: 97/2016/NĐ-CP07/01/2016Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaNghị địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg11/11/2013Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Luật số: 89/2015/QH1323/11/2015Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/thông báo tuyển dụng.pdf
Chỉ thị số 7/CT-TTg30/05/2022Tăng cường công tác thống kê Nhà nướcChỉ thịUpload/VanBan/chi-thi-7-ct-ttg.pdf
Luật số 01/2021/QH1512/11/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/luat-01_2021_qh15.pdf
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP15/11/2021Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêNghị địnhUpload/VanBan/100_2021_ND-CP.pdf
 12/11/2021 INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀNUpload/VanBan/LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA.pdf
    Upload/VanBan/Muc xu phat.pdf
    Upload/VanBan/Tham quyen xu phat.pdf
    Upload/VanBan/HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LOGISTICS 63 CHỈ TIÊU.pdf
    Upload/VanBan/Kinh te so.pdf
Trang 1 của 2 (17 mục)Prev12Next
ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE