MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Hinh thumbnal

Tạo hành lang pháp lý thực hiện tốt công tác thống kê (24/10/2021)

Luật Thống kê năm 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016

Hinh thumbnal

Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thống kê (22/10/2021)

Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực (bnews.vn)

Hinh thumbnal

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ ()

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE