MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Hinh thumbnal

Tạo hành lang pháp lý thực hiện tốt công tác thống kê (24/10/2021)

Luật Thống kê năm 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016

Hinh thumbnal

Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thống kê (22/10/2021)

Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực (bnews.vn)

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE