MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Hinh thumbnal

Luật Thanh tra 21/08/2018

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Hinh thumbnal

Quyết định Về việc ban hành Quy trình thanh tra thực hiện điều tra thống kê và thực hiện báo cáo thống kê 21/08/2018

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Hinh thumbnal

Hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP 22/08/2018

Ngày 23/3/2018 Tổng cục Thống kê đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số số 05/2014/TTTTCP trong hoạt động thanh tra chuyên ngành thống kê...


ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE