MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định Về việc ban hành Quy trình thanh tra thực hiện điều tra thống kê và thực hiện báo cáo thống kê

8/21/2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số  1562/QĐ-BKHĐT                                        Hà Nội, ngày 20  tháng 11  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình thanh tra thực hiện điều tra thống kê

Và thực hiện báo cáo thống kê

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra thực hiện điều tra thống kê và thực hiện báo cáo thống kê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 834/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình thanh tra thống kê.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục trưởng TCTK;

- Cơ quan TCTK: Các Vụ, Văn phòng, Thanh tra;

- Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Lưu: VT, TTr, TCTK.                                                                                                                                 

                                                                                                                   BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                        (Đã ký)


                                                                                                                       Bùi Quang Vinh

Tải xuống văn bản đính kèm

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE