MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC

        Hội nghị Thống kê toàn quốc 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác thống kê theo hệ thống tập trung và thống kê của bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự quản lý, điều hành của các bộ, ngành.
       Kết quả của Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố, phát triển Hệ thống thống kê nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh triển khai áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đề án lớn của ngành Thống kê.
       Hội nghị Thống kê toàn quốc sẽ tổ chức vào ngày 17/3/2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TCTK, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương...

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE