MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Tạo hành lang pháp lý thực hiện tốt công tác thống kê

Luật Thống kê năm 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Từ khi Luật Thống kê có hiệu lực, ngành thống kê đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu đánh giá tình hình, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Theo đó, Luật Thống kê năm 2015 gồm 20 lĩnh vực với 186 chỉ tiêu.

Đoàn công tác Cục Thống kê giám sát công tác thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện, trước những yêu cầu mới, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cần được sửa đổi, bổ sung thực hiện tốt hơn Luật Thống kê. Tại Luật Thống kê năm 2015, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật các chỉ tiêu thống kê: kinh tế xanh, tăng trưởng xanh (24 chỉ tiêu); kinh tế tuần hoàn (5 chỉ tiêu); kinh tế bao trùm (7 chỉ tiêu); môi trường và biến đổi khí hậu (12 chỉ tiêu); liên kết vùng (có phân tổ theo vùng)… Các danh mục chỉ tiêu này cơ bản đáp ứng được yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chính sách quản lý, điều hành phát triển KT - XH; đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thực hiện trong thời kỳ 2016 - 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện hành còn một số hạn chế như: thiếu tính khả thi trong thực tế, không phù hợp thực tiễn; nhiều chỉ tiêu chỉ dừng ở mức phản ánh thực trạng về dân số, lao động, việc làm, sản lượng (phản ánh về lượng)… của vùng; rất khó phản ánh và đo lường mức độ phát triển kinh tế vùng.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thống kê, tại Tờ trình Quốc hội số 322/TTr-CP ngày 6/9/2021, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê với phạm vi điều chỉnh chỉ sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Việc sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển KT - XH, thúc đẩy sự tăng trưởng.

Chỉ tiêu thống kê được sửa đổi, bổ sung bảo đảm cung cấp thông tin kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô (tầm quốc gia) phản ánh, đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030; chính sách về phát triển bền vững; cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics; giới và bình đẳng giới; quan hệ hội nhập quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam...

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, tháng 9/2021, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn. Trong đó, đề xuất bổ sung quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát việc đánh giá lại quy mô GDP báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội và cuối cùng là sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Luật Thống kê tích cực cung cấp thông tin trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động thống kê cũng như chấp hành công tác điều tra, báo cáo thống kê trên địa bàn. Cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã triển khai 3 cuộc tổng điều tra lớn về gồm: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, các cuộc tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Công tác thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin thống kê phục vụ các cơ quan nhà nước, các cấp, ngành trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Việc sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình mới, bối cảnh mới phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Trung ương và địa phương, góp phần tạo cơ sở hành lang pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm công cụ để quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Tác giả bài viết: Thu Phương

Nguồn tin: baocaobang.vn   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE