MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về Tổ chức Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Ngày 15/8/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ - BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019


Tệp đính kèm: Chưa có tập tin đính kèm!

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE