MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. từ những yêu cầu như vậy Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn cả nước.


Tệp đính kèm: Chưa có tập tin đính kèm!

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE