MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2023)

4/11/2023
        Thực hiện Công văn số 827-CV/TU ngày 04/4/2023 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2023). 
        Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng thực hiện tiếp sóng Hội nghị với sự tham gia của đồng chí Phạm Thị Phương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê và các đảng viên, công chức Cục Thống kê.

Điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
       Hội nghị cũng được các đồng chí là Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đại diện Đảng uỷ Công an tỉnh; Đại diện Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh quán triệt: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2020 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 1179-QĐ/TU, ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, Thành phố; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục nghiên cứu triển khai văn bản được quán triệt cụ thể hoá thành những nội dung sát thực và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Tỉnh uỷ.
Phòng Thống kê Tổng hợp

 

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE