MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Triển khai điều tra hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Hoà An

3/31/2023
     Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng và Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Hoà An đã tổ chức triển khai điều tra hoạt động xây dựng năm 2022 trên địa bàn huyện.
     Cuộc điều tra xây dựng năm 2022 thu thập những thông tin cơ bản về hoạt động xây dựng của xã, thị trấn và hộ dân cư để tính một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý của Nhà nước, hoạt động của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác về ngành xây dựng.
     Điều tra hoạt động xây dựng năm 2022, Chi cục Thống kê huyện Hoà An được thực hiện điều tra 08 đơn vị xã, thị trấn và 10 địa bàn mẫu điều tra hộ có hoạt động xây dựng trong năm 2022.
     Chi cục Thống kê đã thực hiện rà soát và cập nhật danh sách địa bàn điều tra hoạt động xây dựng, danh sách hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra hoạt động xây dựng. Công tác chọn cử giám sát viên, điều tra viên được thực hiện theo quy định. Tất cả các điều tra viên đều được tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra xây dựng tại Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Giám sát viên huyện chủ động phân công địa bàn điều tra đối với điều tra viên, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của điều tra viên, cập nhật danh sách hộ sau rà soát và phân quyền cho điều tra viên trên hệ thống đảm bảo đúng thời gian.
     Theo phương án, thời gian điều tra hoạt động xây dựng năm 2022 bắt đầu từ 01/2/2023-31/3/2023. Tất cả điều tra viên sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp tại hộ và điền thông tin trên phiếu CAPI đối với phiếu điều tra hộ. Trực tiếp hướng dẫn công chức văn phòng thống kê xã nhập thông tin về hoạt động xây dựng đối với phiếu xã, thị trấn trên webfrom. 
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện từ những ngày đầu điều tra tại địa bàn, giám sát viên kiểm tra phiếu trên trang web và thông tin lại đối với điều tra viên về những thông tin chưa lôgic, thiếu thông tin để hoàn thiện phiếu điều tra. Đến nay, cuộc điều tra đã được thực hiện hoàn thành trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng thời gian quy định.
     Trong quá trình triển khai cuộc điều tra, Chi cục Thống kê huyện Hoà An nhận được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cùng với sự cố gắng của điều tra viên đã tạo điều kiện cho Chi cục hoàn thành tốt cuộc điều tra hoạt động xây dựng năm 2022 trên địa bàn huyện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng./.
                          Chi cục Thống kê huyện Hoà An

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE