MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

3/8/2023       Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (viết gọn là Hội đồng) thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc với các nội dung chi tiết trong mục đính kèm:      ../Upload/Dinhkem/Files/58.Thong bao trieu tap_cum thi phia Bac_trinh.pdf  

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE