MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Thông báo Về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

2/7/2023      Thông báo số 18/TB-HĐTDCC ngày 07/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê được đăng tải tại mục Thông báo tại trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn để cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê.

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE