MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Thông báo về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

1/18/2023

Thông báo số 07/TB-HĐTDCC ngày 17/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê được đăng tải tại mục Thông báo tại trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn để cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê.


   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE