MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Kiểm tra, giám sát điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2022 tại thành phố Cao Bằng

10/25/2022
        Thực hiện quyết định số 739/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra chăn nuôi và kế hoạch điều tra thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Chi cục Thống kê thành phố Cao Bằng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2920/UBND-CCTK, ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc triển khai điều tra chăn nuôi kỳ 01/01, 01/04, 01/07, 01/10 năm 2022. 
        Điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng được thực hiện điều tra mẫu tại 14 địa bàn thuộc 07/11 xã, phường với 190 hộ mẫu nuôi lợn, gà, vịt và 01 Hợp tác xã chăn nuôi lợn.
        Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Chi cục Thống kê thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát điều tra chăn nuôi tại phường Tân Giang bằng hình thức dự phỏng vấn trực tiếp để nắm bắt kịp thời những sai sót của điều tra viên trong quá trình phỏng vấn. Trên địa bàn phường Tân Giang kỳ 01/10/2022 thực hiện điều tra với tổng số 45 hộ mẫu chăn nuôi lợn, gà, vịt.

 
Điều tra viên thu thập thông tin bằng phiếu điện tử CAPI tại tổ 14 Phường Tân Giang

        Công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp tại địa bàn đã phát hiện ra những điểm còn tồn tại của điều tra viên, các lỗi logic, lỗi cảnh báo trên phần mềm để Chi cục có những chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao chất lượng số liệu đầu vào của cuộc điều tra chăn nuôi với mục tiêu đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ Đảng, chính quyền các cấp cũng như người dùng tin ngày một tốt hơn.

Chi cục Thống kê thành phố Cao Bằng

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE