MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

HUYỆN HOÀ AN HOÀN THÀNH TỐT GIAI ĐOẠN 1 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

6/3/2021


        Theo Quyết định 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo hai giai đoạn.
        Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 3 đến 30 tháng 5 năm 2021.
        Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021.
        Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Hoà An (Ban chỉ đạo), Chi cục Thống kê huyện Hoà An đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt giai đoạn 1 trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hoà An.
        Cụ thể trong giai đoạn 1 đã tham mưu và tổ chức thực hiện họp Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cho thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các Điều tra viên.
        Trong giai đoạn này Chi cục Thống kê huyện Hoà An đã tổ chức thực hiện điều tra 57 đơn vị sự nghiệp, 05 đơn vị hiệp hội và điều tra 79 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.
        Trong tổng số 79 doanh nghiệp, hợp tác xã được điều tra có 24 doanh nghiệp và 16 hợp tác xã đang hoạt động; 02 doanh nghiệp và 01 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động; 10 doanh nghiệp và 06 hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể; 02 doanh nghiệp giải thể; 11 doanh nghiệp và 07 hợp tác xã không có doanh thu, không có chi phí sản xuất kinh doanh. 
        Các đơn vị điều tra đã hoàn thành kê khai phiếu đúng thời gian quy định và đảm bảo về chất lượng.
        Hiện nay Chi cục Thống kê huyện Hoà An đang tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; rà soát các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giai đoạn 2 trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hoà An./.
                                                                                         
                                                                                      Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Hoà An


 

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE