MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Hinh thumbnal

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 (15/8/2018)

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về Tổ chức Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Ngày 15/8/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ - BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Hinh thumbnal

Quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 (26/6/2018)

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE